EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Α) Ηλεκτρονικό αίτημα για επίδομα ασθένειας,

Β) Επίδομα ασθένειας λόγω νόσησης από
covid19,

Γ) Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων

Α) Ηλεκτρονικό αίτημα για επίδομα ασθένειας

Με το Ν.5497/14-12-2020 ο ΕΦΚΑ ανέπτυξε web εφαρμογή (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma ) για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για Παροχές σε Χρήμα (επίδομα για ασθένεια, ατύχημα,
επαγγελματική νόσο) στους μισθωτούς εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν.1846/1951.
Η διαδικασία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας αναλύεται σε τέσσερα στάδια:
 Έκδοση από τον ιατρό γνωμάτευσης μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ- εφαρμογή e-prescription, δηλ. όπως τα φάρμακα, οι εξετάσεις κλπ, γνωμάτευση με barcode)
 Υποβολή από τον ασφαλισμένο ηλεκτρονικού αιτήματος στη web εφαρμογή
 Eπιβεβαίωση του εργοδότη περί αποχής από την εργασία του ασφαλισμένου στη web εφαρμογή (αντικαθιστά την χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη)
 Επεξεργασία και έκδοση από το Τμήμα Παροχών της Απόφασης Επιδότησης
Ασθένειας/Ατυχήματος η οποία αναρτάται σε αρχείο (pdf) στη web εφαρμογή, προσβάσιμο στους ασφαλισμένους. (Αυτό το στάδιο δεν έχει ολοκληρωθεί και οι αποφάσεις επιδότησης ταχυδρομούνται).
Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας και τις δομές υγείας (Γενικό Έγγραφο αρ.πρωτ. 487487/29-11-2021) ότι από 1/12/2021 γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές ιατρικές γνωματεύσεις όταν χορηγείται αναρρωτική άδεια για την χορήγηση Παροχών σε Χρήμα:
“Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας, είτε εξαιτίας επαγγελματικής νόσου, είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη, στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, σας γνωστοποιούμε ότι από 01/12/2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις–γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφορούν τις βεβαιώσεις –γνωματεύσεις:
α) πιθανής ημερομηνίας τοκετού
β) ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα
εργατικό ή μη και επαγγελματική νόσο
γ) αναγγελίας δήλωσης ατυχήματος.”

Πριν την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για επίδομα ασθένειας είναι σκόπιμο να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων του ασφαλισμένου στο Μητρώο του ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα http://www.efka.gov.gr επιλέγοντας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες το πεδίο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml και να γίνει οποιαδήποτε διρόθωση είναι απαραίτητη (ορθή διεύθυνση κατοικίας, τηλ. e-mail κλπ συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN-
GR<25ψηφία> για την πληρωμή του επιδόματος).

Β) Επίδομα ασθένειας από τον ΕΦΚΑ λόγω νόσησης από covid19

Το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με test (όπως δεν επιδοτεί με την προσκόμιση μιας ακτινογραφίας ή μιας αιματολογικής εξέτασης κλπ) παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια.
Ο ΕΦΚΑ επιδοτεί τους εργαζόμενους (εφόσον υφίστανται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις) λόγω νόσησης από covid19 όπως σε όλες τις περιπτώσεις ασθενειών.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία, σε περίπτωση νόσησης λόγω covid19 οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ιατρό τους (παθολόγο, γενικό ιατρό, πνευμονολόγο κλπ), να ενημερώνουν ότι νοσούν εφόσον έχουν λάβει θετικό test νόσησης και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού test.
Λόγω της μεγάλης διασποράς της παραλλαγής τύπου “Ο”, νομοθετήθηκε (ΦΕΚ 3/Β’/4-1-2022) ότι η βεβαίωση θετικού rapid test είναι αποδεκτή για τη νόμιμη απουσία από την εργασία κι ως εκ τούτου οι ιατροί μπορούν πλέον να εκδώσουν ιατρική γνωμάτευση που να χορηγεί αναρρωτική άδεια με βάση το θετικό rapid test η οποία γίνεται δεκτή από τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας:
«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί μπορούν να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο (αναδρομικότητα ανικανότητας για εργασία) εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα). Χωρίς να αναφέρεται ρητά, είναι σκόπιμο η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης να λαμβάνεται σχετικά σύντομα από τη λήξη της νόσησης.
Επειδή με βάση τον Κανονισμό Ασθένειας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η επιδότηση της ασθένειας κρίνεται από την ημερομηνία της έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης (αναγγελία της πάθησης), η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο (αρ. Πρωτ. 18328/14-1-2022) με το οποίο γίνεται δεκτή η αναδρομικότητα ανικανότητας για εργασία λόγω νόσησης από covid19:
“Ωστόσο, στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εξαίρεση τα αρμόδια Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e ΕΦΚΑ, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας όσων ασφαλισμένων νόσησαν με COVID 19, θα λαμβάνουν ως αναγγελία της ασθένειας την ημερομηνία έναρξης της νόσου και όχι την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού.”
Με το ανωτέρω, το Τμήμα Παροχών Ασθένειας δύναται να χορηγήσει το επίδομα ασθένειας από την ημερομηνία της νόσησης και όχι την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης που τις περισσότερες φορές εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο.


Επίσης συνοπτικά:
O κατ ́οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες) δεν είναι ασθένεια αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Τυχόν ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν.4522 (ΦΕΚ177/Α/15-9-2020).Η προστασία εργαζομένων γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού δεν είναι ασθένεια αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου ναυπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 39363/1537 (ΦΕΚ4262/Β/30-9-2020).

Γ) Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων


Εργαζόμενος/η που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας/ατυχήματος από τον ΕΦΚΑ δικαιούται Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον το αιτηθεί.
Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy) για το αντίστοιχο Δώρο λόγω επιδότησης από ασθένεια ή και ατύχημα.
Ο ασφαλισμένος επιλέγει στην εφαρμογή το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, στην κατηγορία αιτήματος ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και αναγράφει στα σχόλια : “Να μου χορηγηθεί το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων (αναλόγως του χρονικού διαστήματος επιδότησης) λόγω επιδότησης ασθένειας”.
Για τη χορήγηση του Δώρου δεν είναι απαραίτητη η προσέλευση στο υποκατάστημα κατοικίας του ασφαλισμένου αλλά υπάρχει και η δυνατότητα προσέλευσης στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ επιλέγοντας ημερομηνία και ώρα για αυτοπρόσωπη προσέλευση.
Το δικαίωμα αίτησης των Δώρων παραγράφεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που γίνεται απαιτητό.
Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων.
Δεν χορηγούνται Δώρα σε εργαζόμενους/ες σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στο Σύλλογο, ή απευθείας στο συνάδελφο Γιάννη Χατζηγιάννη (6972004219) που ετοίμασε το ενημερωτικό σημείωμα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.