Monthly Archives: Αύγουστος 2022

ΣΥΒΧΨΑ…. μήνυμα συναδελφικής αλληλεγγύης στους απεργούς της «Μαλαματίνας»

Συνάδελφοι,

ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ενώνουμε μαζί σας τη φωνή μας απαιτώντας ανάκληση των απολύσεων, υπογραφή ΣΣΕ στην «Μαλαματίνα», να γίνονται σεβαστά τα εργατικά δικαιώματα.

Ο αγώνας σας είναι αγώνας όλων των εργαζόμενων, η Νίκη σας θα είναι Νίκη για όλους τους εργαζόμενους.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΑΡΑΧΗ

Καταθέσαμε ένα μικρό ποσό για οικονομική στήριξη των απεργών στον τραπεζικό λογαριασμό που δημοσιοποιήσατε

συναδελφικά

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)

Advertisement

USA: 200 HarperCollins employees went on strike

WORKERS UNION IN PUBLICATIONS, BOOKSTORES, PHOTO COPY CENTERS, STATIONERY, DIGITAL DEVICES OF ATTICA (ATHENS – GREECE)

…………………………………………………………………………………………….

USA: 200 HarperCollins employees went on strike

The Workers’ Union in Publications, Bookstores, Photo copy centres, Stationary, Digital Devices of Attica (Athens – Greece) sends a message of solidarity to the 200 employees of HarperCollins – the publishing house owned by Rupert Murdoch’s Newscorp – who went on strike on Wednesday 20 July. The workers are demanding higher pay, improvements to vested rights (in family leave benefits, etc.), but also a commitment from the publisher for diversity policies with regards to its staff (affirmative action in gender, ethnicity, colour) and stronger union protection.

Negotiations between the union Local 2110 of the UAW, which represents over 250 HarperCollins employees in the design, editorial legal, marketing, publicity, and sales departments, and company management for a new collective bargaining agreement began in December 2021. These negotiations began when the one-year extension (due to the Covid – 19 pandemic) of the  existing collective agreement expired. So far, these negotiations have not led to an agreement as the company remains too far removed from the workers’ demands. 

Union members at HarperCollins held a vote and decided by 99.5% to go on strike.

Thousands of people in the publishing industry sided with the HarperCollins workers by putting their signatures on a petition to the company, urging it to compromise on a fair collective bargaining agreement.  

In Greece, too, workers are fighting against employer attacks, fighting for wage increases, for collective agreements and the establishment of labour rights, for the protection of the right to trade unionism. The attacks of the employers and the Greek governments resulted in the abolition in 2013 of the Collective Labour Agreement in the Book and Publishing Sector, which was first signed in 2004 and which every year guaranteed small improvements (wages and social security) for the workers of the Book and Publishing Sector.

We stand with our colleagues at HarperCollins and their union (UAW LOCAL 2110 – Union for Technical Office & Professional Workers). We send them a warm fraternal greeting.

The victory of labour struggles in one country is a victory for workers around the world.  

Send messages of support to the union email: Local2110@2110uaw.org

10/8/2022

ΗΠΑ: Σε απεργία προχώρησαν 200 εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο HarperCollins

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)

ΗΠΑ: Σε απεργία προχώρησαν 200 εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο HarperCollins

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ) στέλνει μήνυμα συναδελφικής αλληλεγγύης στους 200 περίπου εργαζόμενους στον εκδοτικό οίκο HarperCollins -ο εκδοτικός ανήκει στην Newscorp του Rupert Murdoch-, οι οποίοι πραγματοποίησαν Απεργία την Τετάρτη 20 Ιουλίου. Οι εργαζόμενοι ζητούν υψηλότερες αποδοχές, βελτίωση κεκτημένων (στις παροχές οικογενειακών αδειών κ.ά.), αλλά και δέσμευση από τον εκδοτικό οίκο για ποικιλομορφία / διαφορετικότητα στο προσωπικό του (θετικές διακρίσεις σε φύλο, εθνότητα, χρώμα) και ισχυρότερη προστασία του συνδικαλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του συνδικαλιστικού οργάνου Local 2110 of the UAW, που αντιπροσωπεύει πάνω από 250 εργαζομένους της HarperCollins στα τμήματα σχεδιασμού, νομικής σύνταξης, μάρκετινγκ, διαφήμισης και πωλήσεων, και της διοίκησης της εταιρείας για μία νέα συλλογική σύμβαση εργασίας ξεκίνησαν τον Δεκέμβρη του 2021 όταν έληγε η ετήσια παράταση λόγω πανδημίας της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία, καθώς η εταιρεία στέκεται πολύ μακριά από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. 

Τα μέλη του Συνδικάτου στην HarperCollins πραγματοποίησαν ψηφοφορία και αποφάσισαν με 99,5% να προχωρήσουν σε Απεργία.

Χιλιάδες άνθρωποι στην εκδοτική βιομηχανία πήραν το μέρος των εργαζομένων του εκδοτικού οίκου HarperCollins, βάζοντας τις υπογραφές τους σε μια αίτηση προς την εταιρεία, παρακινώντας τη να συμβιβαστεί σε μια δίκαιη συλλογική σύμβαση εργασίας.  

Και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι αγωνίζονται ενάντια στις εργοδοτικές επιθέσεις, αγωνίζονται για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, για περιφρούρηση του δικαιώματος στον συνδικαλισμό. Οι επιθέσεις της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων είχαν ως αποτέλεσμα να καταργηθεί το 2013 η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον Κλάδο του Βιβλίου και των Εκδόσεων η οποία πρωτο-υπογράφτηκε το 2004 και η οποία κάθε χρόνο κατοχύρωνε μικρές βελτιώσεις (μισθολογικές και θεσμικές) για τους εργαζόμενους του Kλάδου.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων στην εταιρεία HarperCollins και του σωματείου τους (UAW LOCAL 2110 – Union for Technical Office & Professional Workers). Τους στέλνουμε θερμό συναδελφικό χαιρετισμό.

Η νίκη των εργατικών αγώνων σε μια χώρα, είναι νίκη για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.  

Στείλτε μηνύματα υποστήριξης στο μέιλ του σωματείου: Local2110@2110uaw.org

10/8/2022